Quick-Scan Informatievoorziening Zorgplicht Waterkeringen

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waternet, Waterschap Hollandse Delta en Waterschap Limburg en met betrokkenheid van STOWA, heeft KYL een Quick-Scan uitgevoerd naar de informatievoorziening Waterveiligheid bij betreffende organisaties. In opdracht van de Stuurgroep Zorgplicht is enige tijd geleden een Handreiking voor het Beheerregister en een Handreiking Informatieplan opgesteld. Doel van de Quick-Scan was om hier een verdere concrete invulling aan te geven en te onderzoeken waar eventuele kansen voor samenwerking aanwezig zijn.

Tijdens de Quick-Scan is in korte tijd door middel van interviews geïnventariseerd wat de volwassenheid van het gegevensbeheer is. Hierbij is het KYL volwassenheidsmodel gehanteerd. Daarnaast is per organisatie in beeld gebracht hoe de gegevensbeheerprocessen met betrekking tot de Zorgplicht ingericht zijn. Ook is hierbij gekeken naar de beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens en geïnventariseerd welke applicaties voor welke processen gebruikt worden.  

Op basis van de resultaten van de Quick-Scan is een aanzienlijk aantal kansen voor samenwerking geïdentificeerd. In een vervolgsessie is besloten om een paar onderdelen verder uit te gaan werken. Dit betreft onder andere het uitwerken van een visie op gegevensbeheer waarbij ervaringen uitgewisseld worden en van elkaar geleerd wordt. Daarnaast is ook besloten om per organisatie met betrekking tot de Zorgplicht een overzicht te maken van gebruikte applicaties, gegevens en processen in hun onderlinge samenhang. Ook is als vervolgstap een verdieping van de volwassenheid van het gegevensbeheer opgestart.

De resultaten van de Quick-Scan zijn gepresenteerd in de voorjaarsbijeenkomst van het Platform Waterkeringenbeheer. Hierbij is ook aangegeven dat andere deelnemers aan deze samenwerking van harte welkom zijn.