Diensten en producten

Slider

Diensten

ADVISEREN

Klimaatverandering, risico-gestuurd beheer en wettelijke verplichtingen zoals Zorgplicht Waterveiligheid, WBI, Basisregistraties en Omgevingswet vragen om een integrale aanpak en organisatie van gegevens. Voor een optimale uitvoering van bedrijfsprocessen zijn actuele, betrouwbare en complete gegevens noodzakelijk.

Gegevensbeheer is een complex onderwerp waarbij verschillende kennisvelden samenkomen zoals waterketen, waterveiligheid, watersystemen, geo-informatie en IT. Wij adviseren waterbeheerders bij het opstellen van informatieplannen, volwassenheidsscans gegevensbeheer en organisatie van het gegevensbeheer van inwinning tot opslag en ontsluiting.

Hieronder enkele referentieprojecten:

IMPLEMENTEREN

Wij opereren op het snijvlak van watermanagement en geo-informatie en zijn betrokken bij verschillende ontwikkeltrajecten zoals ROBAMCI, DAMO en diverse assetmanagement implementaties. Hierdoor zijn wij goed bekend met het applicatielandschap, systeem-koppelingen, datastructuren en standaarden. Deze zijn noodzakelijk om gegevens op te slaan, te analyseren en beschikbaar te stellen voor diverse gebruikersgroepen.

Wij bieden ondersteuning bij de implementatie en ontwikkeling van applicaties en koppelingen. Hierbij kan het gehele traject van installatie, dataconversie tot aan het opleiden van gebruikers verzorgd worden.

Hieronder enkele referentieprojecten:

BEGELEIDEN

Het goed inregelen van gegevensbeheer processen en organisatie is noodzakelijk om de kwaliteit van de gegevenshuishouding te borgen. Vaak lukt het wel om de data op orde te krijgen. Na verloop van tijd blijkt echter dat de organisatie en de beheerprocessen niet goed ingeregeld zijn waardoor opnieuw een kostbare investering in de inwinning en opslag van gegevens uitgevoerd dient te worden.

Wij begeleiden bij het opzetten en inregelen van gegevensbeheer en bij het implementeren van applicaties. Dit doen wij op zowel project- als detacheringsbasis. Onze integrale aanpak staat hierbij centraal.

Hieronder enkele referentieprojecten:

Producten

Volwassenheidsscan Gegevensbeheer

Gegevensbeheer is een complex onderwerp. Er kan op veel verschillende manieren naar gekeken worden en de meeste mensen hebben er ook een mening over. Om een gedeeld beeld te krijgen van gegevensbeheer en concrete handvatten om ermee aan de slag te gaan hebben wij het Volwassenheidsmodel Gegevensbeheer ontwikkeld. Op basis van dit model voeren wij volwassenheidsscans uit voor de waterschappen waarin het actuele- en gewenste volwassenheidsniveau wordt vastgelegd.

Binnen gegevensbeheer zijn verschillende volwassenheidsniveaus (van Ad hoc tot Corporate) te onderscheiden. Door een score op een zestal thema’s, elk onderverdeeld in drie aspecten, kan de volwassenheid van het gegevensbeheer van een organisatie afgeleid worden.

Bij de meeste waterschappen is gegevensbeheer ad hoc of op afdelingsniveau georganiseerd. Ontwikkelingen in de watersector zoals WBI, Zorgplicht en Omgevingswet en de daaruit voortkomende gegevensbehoefte vragen echter om een volwassenheid op minimaal centraal niveau.

Op basis van de volwassenheidsscan stellen wij een Programmaplan Gegevensbeheer op. Het Programmaplan bevat een activiteitenlijst en planning waarmee concreet invulling kan worden gegeven aan de doelstellingen behorende bij het gewenste volwassenheidsniveau. Het Programmaplan biedt handvatten om prioriteiten te kunnen stellen en onderbouwde keuzes te kunnen maken omtrent gegevensbeheer-activiteiten, softwareontwikkeling en aanschaf van beheerapplicaties.

Schematische weergave

Hieronder enkele referentie projecten: