Diensten

ADVISEREN

Klimaatverandering, risico-gestuurd beheer en wettelijke verplichtingen zoals Zorgplicht Waterveiligheid, WBI, Basisregistraties en Omgevingswet vragen om een integrale aanpak en organisatie van gegevens. Voor een optimale uitvoering van bedrijfsprocessen zijn actuele, betrouwbare en complete gegevens noodzakelijk.

Gegevensmanagement is een complex onderwerp waarbij verschillende kennisvelden samenkomen zoals waterketen, waterveiligheid, watersystemen, geo-informatie en IT. Wij adviseren waterbeheerders bij het opstellen van informatieplannen, volwassenheidsscans gegevensmanagement en organisatie van het gegevensbeheer van inwinning tot opslag en ontsluiting.

Hieronder enkele referentieprojecten:

IMPLEMENTEREN

Wij opereren op het snijvlak van watermanagement en geo-informatievoorziening en zijn betrokken bij verschillende ontwikkeltrajecten zoals ROBAMCI, DAMO, GIS en veld apps. Hierdoor zijn wij goed bekend met het applicatielandschap van waterbeheerders, systeem-koppelingen, datastructuren en standaarden noodzakelijk om gegevens op te slaan, te analyseren en beschikbaar te stellen voor verschillende gebruikersgroepen.

Wij bieden ondersteuning bij de implementatie en ontwikkeling van applicaties en koppelingen. Hierbij kan het gehele traject van installatie, dataconversie tot aan het opleiden van gebruikers verzorgd worden.
&nbsp

Hieronder enkele referentieprojecten:

BEGELEIDEN

Het goed inregelen van gegevensmanagementprocessen en organisatie is noodzakelijk om de kwaliteit van de gegevenshuishouding te borgen. Vaak lukt het wel om de data op orde te krijgen. Na verloop van tijd blijkt echter dat de organisatie en de beheerprocessen niet goed ingeregeld zijn waardoor opnieuw een kostbare investering in de inwinning en opslag van gegevens uitgevoerd dient te worden.

Wij begeleiden bij het opzetten van een langetermijn-strategie voor gegevensbeheer en bij het ontwikkelen van applicaties. Bij deze trajecten hanteren wij een integrale aanpak, waarbij we kennis en wensen van verschillende disciplines combineren en op elkaar afstemmen.

Hieronder enkele referentieprojecten:

Producten

Geomonitor Water

Alleen ga je harder, samen kom je verder. Gezamenlijk geef je invulling aan ambities en doelen. Met de kennis en ervaring in je eigen organisatie maar ook met de ervaringen van andere waterschappen. Hoe stimuleer je dat proces. Door inzicht? Door het delen van ervaringen? Door het formuleren van heldere doelen?

Samen met een aantal waterschappen en Nexpri heeft KYL de GeoMonitor ontwikkeld. Het resultaat van de GeoMonitor Water is naast het vergroten van de bewustwording in de organisatie, ook een overzichtelijk document wat “op maat” de verschillen weergeeft t.o.v. andere waterschappen, kansen in beeld brengt en een aantal aanbevelingen formuleert.

De GeoMonitor Water brengt op een originele wijze de kansen in beeld om de geo-informatievoorziening van een waterschap te verbeteren door te kijken naar en te leren van andere waterschappen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het functioneren van de geo-informatievoorziening maar wordt met name gekeken in hoeverre deze bijdraagt aan de missie en visie van de waterschappen. Klik hier voor de factsheet en klik hier voor een voorbeeld van een rapportage van de GeoMonitor Water.

Volwassenheidsscan

De waterschappen streven naar standaardisatie van gegevensmodellen, -opslag  en –uitwisseling. Om hier invulling aan te geven heft Het Waterschapshuis, in opdracht van de waterschappen, de DAMO’s ontwikkeld. Per bedrijfsfunctie is er een datamodel ontwikkeld met daarin alleen die gegevens die wettelijk verplicht zijn of waarvan de waterschappen gezamenlijk hebben vastgesteld dat ze gemeenschappelijk zijn.

DAMO bestaat uit een gestandaardiseerd datamodel en tools waarmee een database gecreëerd, gevuld en ontsloten kan worden. Het maakt het de deelnemende waterschappen mogelijk om hun gegevens uniform op te slaan. Daarmee zijn de gegevens in de DAMO database gebruiksvriendelijk en efficiënt beschikbaar voor zowel het eigen primaire proces als voor het beter en eenvoudiger uitwisselen met andere waterschappen en derden.

Wij hebben uitgebreide kennis van de DAMO’s en ervaring met het implementeren ervan bij de waterschappen.

ROBAMCI

Ten behoeve van waterbouw en waterveiligheid wordt in Nederland jaarlijks 2 à 5 Miljard Euro besteed aan het beheer, onderhoud en aanleg van kritische infrastructuur. De afwegingen om de balans tussen kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid te bewaren worden echter steeds complexer. Er is een groeiende behoefte aan ondersteuning door kwantitatieve beslismodellen die invulling geven aan beslissingen bij onzekerheid. Risk based asset management biedt een uitstekende en uniforme basis doordat onderbouwde kosteneffectieve beslissingen kunnen worden genomen.

ROBAMCI geeft invulling aan risk based asset management voor kritische infrastructuur. Op dit moment is kennis en ervaring van en data over verschillende assets in de ketens of netwerken vaak zowel versnipperd tussen als binnen verschillende organisaties. In het ROBAMCI programma wordt een compleet beeld gecreëerd van relevante data, kennis en praktijkervaring. Daarnaast wordt een aanpak voor integraal risk based asset management ontwikkeld en in de praktijk toegepast. De betrokken actoren in dit programma bestaan uit kennisinstellingen, bedrijven en overheden, de zogenaamde “gouden driehoek”.

Wij zijn één van de deelnemers van het ROBAMCI programma en hebben de ROBAMCI website ontwikkeld. In deze factsheet is meer informatie over ROBAMCI te vinden. Specifiek voor waterschappen en met betrekking tot Waterveiligheid, is een notitie opgesteld met meer informatie over de aanpak, kansen en resultaten die ROBAMCI voor deze doelgroep biedt.

StoryMaps

Met StoryMaps kunnen verschillende thema’s van waterbeheerders op een aantrekkelijke en toegankelijke manier via het web worden ontsloten. Door middel van interactieve kaarten en andere media (teksten, foto’s, illustraties en video’s) kan een verhaal over een onderwerp, project of proces worden verteld. De combinatie van teksten, interactieve kaarten en verschillende media zorgt ervoor dat het ruimtelijke verhaal op een begrijpelijke en aantrekkelijke manier naar een bredere doelgroep kan worden gecommuniceerd. Voorbeelden van mogelijke thema’s zijn: de verantwoordelijkheden van een waterschap, wat een waterschap aan de versterking van regionale waterkeringen doet of de toepassing van drones voor watermanagement.

Wij hebben ruime ervaring met het ontwikkelen van StoryMaps voor de waterbeheerders. Doordat wij de vraagstukken en uitdagingen van de watersector kennen, kan er pro-actief meegedacht worden. Door gebruik te maken van eerdere concepten, zijn wij in staat om in korte tijd een StoryMap op te zetten die perfect aansluit op uw wensen. Wij combineren kennis op het gebied van Watermanagement, Design en GIS en ontwerpt illustraties en gebruiksvriendelijke interactieve kaarten ter ondersteuning van uw verhaal of boodschap. Hiervoor werken wij met Esri StoryMaps, deze sluiten naadloos aan op de architectuur van de waterschappen. Klik hier voor de factsheet.

Bekijk hieronder twee voorbeeld cases van Storymaps die wij gerealiseerd hebben.

Storymap Waterschap Hunze en Aa's

Waterschap Hunze en Aa’s is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het oosten van Groningen en het noordoosten van Drenthe. Zij zorgt er voor dat de mensen in dat gebied veilig kunnen wonen, er voldoende water beschikbaar is om gewassen te verbouwen, het afvalwater wordt gezuiverd en probeert burgers bewust te maken van de waterproblematiek. Om de taken en verantwoordelijkheden van Hunze en Aa’s meer bij burgers onder de aandacht te brengen, is een StoryMap over het waterschap ontwikkeld. Bekijk hier een video van de StoryMap.

Storymaps Toetsing Regionale Waterkeringen

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de beheerder van ruim duizend kilometer genormeerde regionale waterkeringen. In 2008 is gestart met het toetsen van de sterkte van deze waterkeringen. De toetsingsmethodiek en resultaten van het project HULOK (2016) zijn gepresenteerd in de StoryMap Toetsing Regionale Waterkeringen. Bekijk hieronder een video van de StoryMap.